Choose Your Language

За БОНА МЕНТЕ

За БОНА МЕНТЕ
  • Проектот БОНА МЕНТЕ Подобрување на вклученоста на немнозинските заедници на локално ниво преку Комисиите за односи меѓу заедниците се реализира во склоп на п ...

Проектот е финансиран од Европската Унија
jaune

logo-ADORA cid-logo logo-CRZ logo-MKC logo-Sumnal logo-Zenska-akcija LogoCED logo FRLZ logo ZRA-AKVA

 

"Оваа веб-страна е изработена со помош од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страна е исклучиво одговорност на ИРЗ и ЗЕЛС и на ниеден начин не може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската Унија."