Законска рамка на Комисии за односи меѓу заедниците ...

Законска рамка на КОМЗ

Од досегашното искуство во соработката со општинските совети и со Комисиите за односи меѓу заедниците, интересно е тоа што различни општини даваат различни толкувања на Законот за локална самоуправа и соодветно на тоа и ги донесуваат и одлуките. Тоа упатува на фактот дека постојат недоречености во Законот, кои се рефлектираат врз работата на КОМЗ и предизвикуваат потешкотии при нивното функционирање.

Според Законот за локална самоуправа, донесен во 2002 година, работата на овие Комисии е дефинирана со членот 55 и членот 41.

 

Членот 55 од Законот за локaлна самоуправа гласи:

  • 1. Во општината во која најмалку 20% од вкупниот број на жители на општината утврден на последниот извршен попис на населението се припадници на одредена заедница се формира комисија за односи меѓу заедниците.
  • 2. Комисијата од ставот 1 на овој член ја сочинуваат подеднаков број претставници од секоја заедница застапена во општината.
  • 3. Начинот на избор на членовите на комисијата се уредува со статут.
  • 4. Комисијата ги разгледува прашањата кои се однесуваат на односите меѓу заедниците застапени во општината и дава мислења и предлози за начините за нивно решавање.
  • 5. Советот на општината е дожен да ги разгледа мислењата од ставот 4 на овој член и да одлучи во врска со нив.

Според членот 41 од Законот за локална самоуправа:

  • (1) Советот може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинство од вкупниот број членови на советот.
  • (2) Советот одлучува со мнозинство гласови од присутните членови, ако со закон и со статутот поинаку не е определено.

Choose Your Language

За БОНА МЕНТЕ

За БОНА МЕНТЕ
  • Проектот БОНА МЕНТЕ Подобрување на вклученоста на немнозинските заедници на локално ниво преку Комисиите за односи меѓу заедниците се реализира во склоп на п ...

Проектот е финансиран од Европската Унија
jaune

Имплементиран од

logo ann

ZELS-logo