Ресурси

Публикации
Публикација - Примена на начелото на соодветна и правична застапеност: перцепција на граѓаните
Прирачник - Се што сакам да знам за комисиите за односи меѓу заедниците
Практичен водич за работата на комисиите за односи меѓу заедниците
Резиме на документот за политики - комисии за односи меѓу заедниците
Анализа на политики комисија за односи меѓу заедниците
Леток - Проект Бона Менте
Публикација Ромски јазик - Примена на начелото на соодветна и правична застапеност: перцепција на граѓаните
Публикација Босански јазик - Примена на начелото на соодветна и правична застапеност: перцепција на граѓаните
Публикација Српски јазик - Примена на начелото на соодветна и правична застапеност: перцепција на граѓаните
Публикација Турски јазик - Примена на начелото на соодветна и правична застапеност: перцепција на граѓаните
Публикација Влашки јазик - Примена на начелото на соодветна и правична застапеност: перцепција на граѓаните
Студија за јавна политика на ИДСЦС - Локални јазични политики за немнозинските заедници: можности за поефективна имплементација
Закони и законска рамка
Закон за локална самоуправа
Предлог измени на закон за ЛС
Барање за автентично толкување

 

Работни документи за Комисиите за односи меѓу заедниците
Декларација за соработка на КОМЗ со совет на општина
Деловник за работа - КОМЗ
Барање за автентично толкување на законот за локална самоуправа

Choose Your Language

За БОНА МЕНТЕ

За БОНА МЕНТЕ
  • Проектот БОНА МЕНТЕ Подобрување на вклученоста на немнозинските заедници на локално ниво преку Комисиите за односи меѓу заедниците се реализира во склоп на п ...

Проектот е финансиран од Европската Унија
jaune

ZELS-logo